Условия использования

Ознакомьтесь с условиями использования веб-сайта фирмы Bona Sense s.r.o. se sídlem Praha 8 , Ronkova 12, PSČ 180 00, Česká republika.

При использовании данного веб-сайта, наши взаимные отношения регулируются этими условиями. Если у вас возникли какие-либо вопросы или комментарии по условиям использования свяжитесь с нами по электронной почте sefora@seznam.cz или напишите нам на вышеуказанный адрес. Эти условия мы можем в любое время обновить, изменить или отменить.

Пользуясь нашим веб-сайтом, вы выражаете свое согласие с условиями использования. Если Вы не согласны с этими условиями, то вы можете не использовать этот сайт.

Использование этого веб-сайта и права интеллектуальной собственности

Все материалы на нашем сайте охраняются правом интеллектуальной собственности, либо являются нашей собственностью, либо мы имеем право на их использование. К этим материалам также относится дизайн, фотографии, графика, тексты и другой контент.

Без нашего письменного согласия вы не имеете права размножать материалы с этого сайта, копировать, распространять, публиковать далее, изменять или каким либо образом распространять в других источниках.

Любое содержание нашего веб-сайта, или его часть можно представлять без коммерческого использования другим пользователям только при условии, если:
на всех копиях будут отображаться ссылки на наши авторские права и товарный знака также предоставлять этот сайт в качестве источника материала.

Ответственность

Эти условия использования не исключают нашей ответственности перед вами.

Мы не гарантируем, что этот веб-сайт будет совместимым со всеми или определенным Hardware или Software, которые вы используете. Также мы не гарантируем, что этот веб-сайт будет всегда или в конкретный момент доступен. Мы оставляем за собой право закрыть или изменить этот сайт.

В дальнейшем, мы оставляем за собой право прервать, приостановить, либо отклонить ваш вход на сайт. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или потери, полученные в результате изменения содержания страниц или невозможности использования этих страниц.

Мы несем ответственность перед вами за ущерб, нанесенный вам в результате нарушения условий с нашей стороны. Наша ответственность в любом случае не распространяется на ваш бизнес и убытки, от которых вы можете пострадать, пользуясь данным веб-сайтом. В том числе мы не отвечаем за потерю данных и упущенную выгоду, особенно в связи с приостановлением или прекращением службы веб-сайта или использованием дополнительной информации с него.

Обращаем ваше внимание, что информация, введенная на этом веб-сайте, предназначается только для общей информации и заинтересованного использования. Мы стараемся, чтобы информация на веб-сайте была точной и актуальной, но мы не несем никакой ответственности за какие-либо их неточности, и поэтому вы не должны на эту информацию полностью полагаться. Мы рекомендуем вам, чтобы перед любыми действиями на основе информации, которая содержится на этом веб-сайте, обращаться за дальнейшим советом или помощью.

Действующее законодательство и компетенция

Создание, существование, толкование, исполнение, действие, и все последующие аспекты этих условий или какого-либо положения этих условий использования регулируются законами Чешской республики.

Podmínky používání webových stránek

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání. Pro jejich účely znamená «my/náš/naše/nás» společnost Bona Sense s.r.o., se sídlem Praha 8 Ronkova 12, PSČ 180 00, Česká republika, IČ: IČO‎: ‎28924266 Náš vzájemný vztah se v souvislosti s těmito webovými stránkami řídí následujícími podmínkami. Pokud máte k podmínkám používání webových stránek jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na e-mail sefora@seznam.cz nebo nám napište na shora uvedenou adresu. Tyto podmínky můžeme kdykoliv aktualizovat, upravit nebo zrušit. Měli byste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, jestli se všemi změnami souhlasíte. Používáním těchto webových stránek nebo svým vstupem na ně vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky dále nepoužívejte.

Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď naším majetkem nebo máme k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design, rozložení, vzhled, grafika, dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy, prezentace, příběhy, loga, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a jiný text.

Bez našeho písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním, pokud není dále uvedeno jinak.

Jakýkoliv obsah našich webových stránek, či jeho části můžete nekomerčně poskytovat dalším osobám jen za předpokladu, že:

  • žádné materiály nebudou nijak upravovány;
  • žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu;
  • na všech kopiích se objeví upozornění na naše autorská práva a ochranné známky, současně že uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu.
  • osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních prokazatelně vědět.

Odpovědnost

Tyto podmínky používání nevylučují naši odpovědnost (pokud nějaká existuje) vůči vám za jakoukoli záležitost, u které by bylo vyloučení nebo pokus o vyloučení naší odpovědnosti nezákonné.

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým nebo určitým hardwarem nebo softwarem, které používáte. Nezaručujeme ani, že tyto webové stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoli zrušit nebo upravit. Dále si vyhrazujeme právo Váš přístup na tyto webové stránky přerušit, pozastavit, či odmítnout. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo nemožností použití těchto stránek.

Jsme vůči vám odpovědní pouze za škody, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek z naší strany. Neodpovídáme vám za žádné škody, které nepředpokládaně vzniknou porušením těchto podmínek z naší strany, jako například pokud jsme my nebo vy nemohli tyto škody předvídat před vaším vstupem na tyto webové stránky nebo při vstupu na ně. Naše odpovědnost vůči vám se v žádném případě nevztahuje na obchodní a jiné škody, které můžete utrpět, včetně a mimo jiné ztráty dat, ušlého zisku a to v souvislosti zejména s přerušením, či ukončením provozu webových stránek nebo použitím informací z nich.

Zdůrazňujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou uváděny pouze pro obecné informační a zájmové účely. Snažíme se, aby informace na nich obsažené byly přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich nepřesnosti. Proto byste se na tyto informace neměli spoléhat. Doporučujeme vám, abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto webových stránkách vyhledali další rady či pomoc.

Platné zákony a jurisdikce

Vytvoření, existence, výklad, plnění, platnost a všechny další aspekty těchto podmínek či jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. ledna 2018